دیدگاه ,ماموریت و اولیت های وزارت

:دیدگاه وزارت امور زنان

افغانستان به یک کشور صلح آمیز و مترقی مبدل گردیده، در آن زنان و مردان در تمام عرصه های زندگی از امنیت، حقوق مساوی و فرصت ها مستفید شوند.

ستراتیژی وزارت امور زنان:

محو تبعیض علیه زنان، انکشاف منابع بشری زنان، تأمین رهبری زنان جهت یقینی سازی مشارکت کامل و مساویانه ایشان در تمام عرصه های زندگی.

مأموریت وزارت امور زنان:

این مسوولیت همگانی تمام بخشها، دوایر و افراد می باشدکه مسایل زنان و نگرانی های تساوی جنسیت اجتماعی را در تمام عرصه های کاری دولت، یعنی از پالیسی ها تا بودجه، برنامه ها، پروژه ها، خدمات و فعالیت ها و همچنان در استخدام، آموزش، ترفیع ها و تخصیص امتیازات و فرصت ها، شامل سازند و وزارت امور زنان از این پروسه نظارت نماید.

اهداف عمده و ستراتیژیك وزارت امور زنان:

 1. محوتبعیض علیه زن،
 2. انکشاف منابع بشری زن،
 3. مشارکت زنان دررهبری وتصمیمگیری

مقاصد اساسی وزارت امور زنان:

 • رفع مظاهرخشونت عليه زنان
 • ارتقاي سطح آگاهی و آموزش زنان
 • کاهش فقر، بیکاری، مرگ و میر زنان
 • گسترش جندر در ادارۀ عامه و جامعه
 • دادن فرصت ها و امکانات رشد به زنان
 • توانمند سازي زنان برای مدیریت و رهبري
 • افزایش سهمگيري و كارايي بيشتر زنان درارائه خدمات عامه
 • دسترسی زنان به کار، تحصیل، عدالتخواهی، اطلاعات و رسانه ه