رسیده‌گی به شکایات

وزارت امورزنان در نظر دارد تا از این دریچه به شکایت‌های هم‌ وطنان عزیز ما رسیده‌گی نماید،شما اگر شکایتی از بخش های کاری این وزارت دارید با ما شریک سازید.

شماره تماس آدرس الکترونیک(ایمیل)