طرح تقویت سیستم کارا برای فضای سالم و مصئون به زنان در ادارات

mowa_af
Mon, Apr 12 2021 12:41 PM
mowa

۲۳ حمل ۱۴۰۰

نشست کمیته منع و آزار واذیت زنان تحت ریاست حسینه صافی سرپرست وزارت امور زنان با اشتراک حسنا جلیل معین پلان و پالیسی، ساره سیرت مشاور شورای عالی  زنان و شماری از نماینده گان ادارات در مقر این وزارت تدویر یافت.

حسینه صافی سرپرست وزارت امور زنان با اشاره به اهمیت کمیته منع آزار و اذیت  زنان درادارات، بر تقویت  این کمیته،  ایجاد فضای اعتماد  و اتحاد میان زنان کشور در خصوص زنان که در ادارات کار می نمایند تاکید نموده و نیز  زمینه ها را برای حضورگسترده زنان در ادارات بیشتر از پیش مساعد خواهند نمود.

در ادامه اعضای اشتراک کننده نشست روی موضوعات همچون، راه کار های به منظور  جلوگیری از آزار اذیت زنان در ادارات، بیشتر شدن نقش واحد  های جندر در حل قضایای خشونت ، منسجم سازی آمار و ارقام واحد از قضایای خشونت در ادارات به همکاری واحد های جندر ، جستجوی راه های حل به منظور افزایش مصونیت زنان در ادارات و برخی موارد کلیدی دیگر بحث و تبادل نظر نمودند.

در این نشست اعضای اشتراک کننده پس از بحث های همه جانبه  بر تغییر نام کمیته منع آزار اذیت به کمیته مصونیت زنان در ادارات تاکید نموده و نیز خواهان وسیع شدن فعالیت های این کمیته در ادارات شدند.

در اخیر قرار بر آن شد تا؛ مشکلات کمیته های منع آزار و اذیت در ادارات را  پس از غور و بررسی تحلیل نتیجه در جلسات بعدی شریک گردد.